แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 16/02/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (แบบหอถังสูง) บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 19/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว ? หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 27/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว - หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 27/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว ? หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 27/09/2022
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พญาเต่างอย โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 14/09/2021
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พญาเต่างอย โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 14/09/2021
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พญาเต่างอย โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 14/09/2021
พัมนาแหล่งท่องเที่ยว พญาเต่างอย โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 09/09/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 23/04/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง 07/04/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 07/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 07/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมูที่ 7 07/04/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 07/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 07/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมูที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว - หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว - หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งปม. ๘,๒๕๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อมูลี่อลูมิเนียม ห้องรองนายกฯ (งปม. ๙,๘๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด (งปม. ๑๑,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
ซื้อวัสดุจราจร สำนักปลัด (งปม. ๘,๘๕๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา (งปม. ๔๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (งปม. ๑๘,๗๗๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (งปม. ๑๕,๙๗๔.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (งปม. ๒๕,๖๖๕.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ซื้อวัสดุกีฬา (งปม. ๕๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) งปม. ๔๖,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (มูลี่อลูมิเนียม) งปม. ๑๒,๘๑๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๑-๖๐-๐๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) งปม. ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (งปม. ๒๓,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (งปม. ๕๑,๒๑๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งปม. ๒๓,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างสำรวจแมวและสุนัข โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2565 (งปม. ๕,๕๗๑.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (งปม. ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ลำห้วยปุ๊ บ้านหนองน้ำคำ หมู่ทีี่ ๓ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายด้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดจำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างเหมารถ โครงการฝึกอบรมการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ร. ๙ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
วัสดุอาหารเสริม (นม) 15/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่