แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดงหลวง 27/05/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 24/05/2024
ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย หมู่ที่ 9 ตำบลบึงทวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 09/04/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 09/04/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 09/04/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 09/04/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 09/04/2024
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 09/04/2024
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ 27/03/2024
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ 27/03/2024
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ 27/03/2024
ซื้อนมกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 CC รสจืด 01/03/2024
ซื้อนมกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 CC รสจืด โรงเรียนบ้านดหนองบึงทวาย 01/03/2024
โรงเรียนบ้านดงหลวง นมกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 CC รสจืด 29/02/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 21/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านดงหลวง นมถุง 21/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านดงหลวง (นมถุง) 21/12/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 29/11/2023
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นมถุง (งปม. ๓,๕๑๒.๑๖ บาท) 28/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นมกล่อง (๓,๕๑๒.๑๖ บาท) 28/11/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 24/05/2024
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแห่ล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้โดยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 22/04/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) กองคลัง (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานระบบสารสนเทศ กองการศึกษา (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว กองการศึกษา (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท 4198 สำนักปลัด (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด (งปม. ๒๑๙,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด (งปม. ๒๑๙,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ (งปม. ๒๓๖,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ (งปม. ๑๖๘,๘๔๕.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (งปม. ๑๗๐,๙๒๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลาง (งปม. ๑๒๘,๘๑๕.๔๔ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๗ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบึงทวาย กองช่าง (งปม. ๑๕๕,๓๙๓.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย สำนักปลัด (งปม. ๑๐๙,๘๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑10 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว - หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่เส้นทางสัญจรเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางไปวัดถ้ำผาแด่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 13/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง (มิ.ย.-ก.ย.๖๗)(งปม.๖๑,๙๙๒.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อ-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (งปม. ๑๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (งปม. ๑๐๐,๐๐๐.- บาาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ (งปม. ๑๓,๓๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2024
ซื้อซื้อนมกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 CC รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อโรงเรียนบ้านดงหลวง นมกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 200 CC รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (งปม. ๑๑,๙๘๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ สำนักปลัด (งปม. ๑๗,๙๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง (งปม. ๑๗,๗๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งปม. ๓๒,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๒ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ ๓ (สายบ้านหนองน้ำคำ-บ้านโนนสะอาด) งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งปม. ๑๒,๐๙๕.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ (สายตากแดด-นายอ) (งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว (งปม.๖๗,๘๙๖.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างสำรวจแมวและสุนัข โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2565 (งปม. ๕,๕๗๑.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (งปม. ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ลำห้วยปุ๊ บ้านหนองน้ำคำ หมู่ทีี่ ๓ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายด้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดจำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างเหมารถ โครงการฝึกอบรมการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ร. ๙ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่