แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 21/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านดงหลวง นมถุง 21/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านดงหลวง (นมถุง) 21/12/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 29/11/2023
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นมถุง (งปม. ๓,๕๑๒.๑๖ บาท) 28/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว นมกล่อง (๓,๕๑๒.๑๖ บาท) 28/11/2023
อาหารเสริม (นม) รร. บ้านหนองบึงทวย นมกล่อง 28/11/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ๔,๐๙๗๕๒ บาท 28/11/2023
อาหารเสริม (นม) รร. บ้านหนองบึงทวย 28/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง 28/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง นมกล่อง 28/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนอบึงทวาย นมถุง 01/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง นมถุง 01/11/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง 13/06/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง 13/06/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 16/02/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 23/11/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) กองคลัง (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานระบบสารสนเทศ กองการศึกษา (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว กองการศึกษา (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท 4198 สำนักปลัด (งปม. ๑๐๘,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด (งปม. ๒๑๙,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด (งปม. ๒๑๙,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ (งปม. ๒๓๖,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ (งปม. ๑๖๘,๘๔๕.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (งปม. ๑๗๐,๙๒๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลาง (งปม. ๑๒๘,๘๑๕.๔๔ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๗ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบึงทวาย กองช่าง (งปม. ๑๕๕,๓๙๓.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านกู้ชีพ กู้ภัย สำนักปลัด (งปม. ๑๐๙,๘๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมูที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านหนองบัว - หนองจี่เต่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านดงหลวง-โพนแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (งปม. ๑๑,๙๘๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ สำนักปลัด (งปม. ๑๗,๙๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง (งปม. ๑๗,๗๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งปม. ๓๒,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๑ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ ๒ (งปม. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ ๓ (สายบ้านหนองน้ำคำ-บ้านโนนสะอาด) งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งปม. ๑๒,๐๙๕.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ (สายตากแดด-นายอ) (งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายคำวี พิชัยคำ ถึงที่นานายวีรเดช ศิริฟอง) งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (งปม. ๓๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางหวานตา งอยผาลา ถึง บ้านนายทักษิณ ชาภูคำ) งปม. ๒๘๒,๔๒๕.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างจ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งปม. ๑๒,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) งปม. ๑๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนางสมัย แก้ววิหาร ถึง บ้านนายสมชาย แสนเกตุ) งปม. ๔๒,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ (งปม. ๙,๔๐๘ บาท.-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ (งปม. ๑๗๗,๗๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย (งปม. ๔๙๙,๕๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (งปม. ๓๒,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว (งปม.๖๗,๘๙๖.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างสำรวจแมวและสุนัข โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2565 (งปม. ๕,๕๗๑.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (งปม. ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ลำห้วยปุ๊ บ้านหนองน้ำคำ หมู่ทีี่ ๓ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายด้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดจำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (งานบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนาม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างเหมารถ โครงการฝึกอบรมการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ร. ๙ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่